VISI:

Menjadi Lembaga Dakwah dan Pendidikan Islam terkemuka dan modern dalam mencerahkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna membentuk masyarakat Indonesia yang beriman, berilmu, beramal, dan bertaqwa menuju izzul Islam wal muslimin.

MISI:

  1. Membina dan mengembangkan dakwah dan pendidikan Islam dalam arti yang seluar-luasnya dengan semangat amar makruf nahi munkar.

  2. Mengawal dan membela aqidah Islamiyah berdasarkan Al-QurĂ¢n dan Sunnah Rasul.

  3. Menegakkan nilai-nilai kemanusiaan sesuai ajaran Islam demi kesejahteraan beramal, dan bertaqwa melalui pengembangan kegiatan yang meningkatkan IMTAQ dan IPTEK sesuai aqidah Islam.

  4. Mendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan umat untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

  5. umat dan bangsa lahir dan batin.

  6. Meningkatkan kualitas SDM guna mewujudkan masyarakat yang beriman, berilmu.

Pendaftaran Peserta didik baru TP 2019/2020